Sodium chlorite

…………………………

CONTENIDOR 1000 litres CLORIT SÒDIC 25% POTABLES

 

*Compleix la Norma UNE-EN 938:2009, sobre productes químics

utilitzats en el tractament de l’aigua destinada al consum humà.