Divisió d’aigues

DIVISIÓ D’AIGÜES

Productes i additius per al tractament de l’aigua en els sectors d’aigües potables, residuals, rec, lixiviats i altres usos en processos industrials:

 

Els productes químics utilitzats en el tractament de l’aigua destinada al consum humà compleixen el RD 140/2003, de 7 de febrer, pel que s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà i les normes UNE – EN.

Equips digitals i kits d’anàlisi per la determinació de clor lliure i total, pH, terbolesa, temperatura, duresa, conductivitat…