PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Us informem que per a l'accés de determinats continguts o serveis serà necessari facilitar dades de caràcter personal. Els Usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat de les dades INDUSTRIA LINDAMER SL preservarà la confidencialitat i seguretat de les seves dades personals i donarà a les mateixes el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats a la Secció de Política de protecció de dades.

És important, i atesa la normativa europea en Protecció de Dades Reglament UE 2016/679 del Parlament i del Consell Europeu, llegiu la Informació Bàsica. També heu de saber que el fet de deixar les vostres dades no atribueix, ni confirma, ni anul·la, ni legitima, ni perfecciona cap vincle contractual amb la nostra empresa.

INFORMACIÓ BÀSICA

RESPONBLE DEL TRACTAMENT: INDÚSTRIA LINDAMER SL B17016718 POLIGON INDUSTRIAL MAER C63 KM 48.2 17170 AMER info@lindamer.com - 972430173

PRINCIPIS RELATIUS AL TRACTAMENT : Les vostres dades personals seran tractades:

   De manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat

   Recollits amb fins determinats, explícits i legítims , i no seran tractats ulteriorment de manera incompatible amb aquests fins; amb finalitats d'arxiu en interès públic, finalitats de recerca científica i històrica o finalitats estadístiques no es considerarà incompatible amb les finalitats inicials.

•    Adequats, pertinents i limitats a allò necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

•    Exactes i, si cal, actualitzats ; s'adoptaran totes les mesures raonables perquè se suprimeixin o rectifiquin sense dilació les dades personals que siguin inexactes respecte a les finalitats per a les quals es tracten.

   Mantinguts de manera que es permeti la identificació dels interessats durant no més temps del necessari per als fins del tractament de les dades personals; les dades personals es poden conservar durant períodes més llargs sempre que es tractin exclusivament amb fins d'arxiu en interès públic, fins de recerca científica o històrica o fins estadístiques,

   Tractats de manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals , inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l'aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades. IDIOMA: L'idioma aplicable a aquesta Política de Privadesa és el castellà. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en espanyol. Pel que fa a la interpretació dels contractes, s'atendrà específicament els arts. 1281 i seg. del Codi Civil. FINALITATS:

   Gestionar serveis i vendes a clients a l'àmbit del nostre objecte social.

   Atendre les seves demandes, facturar aquests serveis, gestionar desistiments i reemborsaments en els terminis legals previstos a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.

   Enviar publicitat i promocions relacionades amb el nostre objecte social d'acord amb les àrees d'interès, per qualsevol mitjà sigui postal, telemàtic; oa través de mitjans de telefonia fixa o mòbil. Així com, convidar-los a esdeveniments organitzats per l'empresa tant presencials com en línia. COMPLIMENT NORMATIU : Ens reservem el dret d'emmagatzemar i retenir informació proporcionada per vostè, incloent els serveis utilitzats, informació que inclou informació de compte i dades personals per complir les lleis aplicables, quan sigui necessària l'aportació de proves en arbitratges o tribunals, mantenint-los bloquejats i pseudonimitzats, per garantir-ne la seguretat, secret i confidencialitat.

LICITUD:

No tractarem dades sense el consentiment explícit per a cadascuna de les finalitats, només quan:

   Quan sigui necessari per a l'execució d'un contracte on l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals.

   Quan sigui necessari per complir una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

   Quan calgui el tractament és necessari per protegir interessos vitals de l'interessat o d'una altra persona física;

   Cuando sea necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales, en particular cuando el interesado sea un niño. Para ello procuraremos la existencia de garantías adecuadas, que podrán incluir el cifrado o la seudonimización de los datos, para quede protegida la identidad del usuario. DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS: Para cualquier solicitud que tenga que ver con sus derechos fundamentales descritos el artículo 8, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el artículo 16, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)en los que se establece que toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que le conciernan ,Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 12, art. 17 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos adoptado por la Asamblea de las Naciones Unidas, art.11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también llamado Pacto de San José de Costa Rica, y los descritos entre los arts. 14 al 29 de la Constitución Española. Podrá dirigirse ainfo@lindamer .com LEGITIMACIÓN: Consentimiento, relación contractual e interés legítimo. BASE LEGAL: Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales ya la libre circulación de estos datos no cederá en ningún caso sus datos personales, Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. 

DESTINATARIOS:

Cedemos datos a terceros tales como operados que gestionan la página webs y que mantiene nuestra aplicación informática que nos permite la gestión ordinaria de nuestros servicios, imprescindibles para la gestión de nuestra actividad.

DURACIÓN:

Los datos proporcionados se conservarán durante un período de 5 años desde la última contratación, sino no es que usted antes, no haya solicitado el bloqueo o borrado de los mismos; o bien, lo prescrito en la legislación tributaria. Los datos fiscales serán guardados durante 5 años por prescripción legal.

CALIDAD DE LOS DATOS:

Todos los datos solicitados a través del sitio web son obligatorios, ya que son necesarios para la prestación de un servicio óptimo al usuario. En caso de que no sean facilitados todos los datos, el prestador no garantiza la prestación de los servicios solicitados.

El usuario será el único responsable, respecto a la veracidad y actualización de los datos aportados a través de los diferentes formularios del sitio web.

ELABORACIÓN DE PERFILES:

No tratamos sus datos personales de forma automatizada para la elaboración de perfiles en la página web, salvo para estadísticas que no comprometen ningún derecho fundamental de los interesados.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Usted en todo momento podrá pedir información adicional sobre sus datos personales (“segunda capa"), en la misma dirección que le facilitamos para poder ejercer sus derechos.

MENORES DE EDAD:

Nuestros servicios no van dirigidos a personas menores de edad o incapacitados. Entendemos que tienen la autorización y consentimiento de sus padres, tutores o representantes legales. Será bajo su responsabilidad, la utilización de estos sea por negligencia o por culpa invigilando, que pudiera ocasionar una responsabilidad extracontractual.

TESTAMENTO DIGITAL:

Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho, así como sus herederos podrán dirigirse al responsable del tratamiento al objeto de acceder a dichos contenidos e impartirles las instrucciones que estimen oportunas sobre su utilización,

destino o supresión, siempre que sean familiares directos y se vean comprometidos intereses vitales, para lo que habrá que rellenar un formulario y realizar la petición por escrito acreditando la identidad.

Las personas mencionadas no podrán acceder a los contenidos del causante, ni solicitar su modificación o eliminación, cuando la persona fallecida lo hubiese prohibido expresamente o así lo establezca una ley.

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS

En algunos casos, para poder ofrecerle un mejor servicio podremos realizar transferencias internacionales de datos se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y con diferentes soportes legales previstos en el mismo:

   Por su consentimiento explícito guardando todas las garantías legales para proteger su intimidad, con la máxima seguridad guardando secreto y confidencialidad de los datos. 

   A través de cláusulas contractuales definidas en el artículo 46.2.c) del Reglamento (UE) 2016/679, que se someterán previamente al dictamen del Comité Europeo de Protección de Datos previsto en el artículo 64 del Reglamento. 

   Normas corporativas vinculantes de acuerdo con lo previsto en el artículo 47 del Reglamento (UE) 2016/679

   Las transferencias internacionales de datos a países u organizaciones internacionales que no cuenten con decisión de adecuación aprobada por la Comisión o que no se amparen en alguna de las garantías previstas en el artículo anterior y en el artículo 46.2 del Reglamento (UE) 2016/679, requerirán una previa autorización de la Agencia Española de Protección de Datos española . DERECHOS: Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y / u oposición, así como el derecho limitación de la finalidad y portabilidad. Puede usted dirigirse a nuestra dirección de correo: info@lindamer.como bien, a nuestra dirección postal dirigiéndose al responsable del Fichero de nuestra empresa. Para ello será necesario aportar los datos personales y documentos que lo acrediten, junto con su petición. Para ello, es necesario que usted mismo, o mediante persona legalmente autorizada aporte los siguientes. Documentos: 

   Fotocopia DNI 

   Identificación y representación suficiente. 

   Explicación y objeto de la reclamación. 

image002.png image004.png image006.png image008.png image010.png image012.png image014.png 

• Domicilio para envío de comunicaciones, o correo electrónico, para ponernos en contacto con usted lo antes.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre cómo nuestra empresa, está tratando sus datos personales. Por lo tanto, tiene derecho a acceder a sus datos personales, los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos en cualquier momento, de forma sencilla y gratuita.

También darse de BAJA para la recepción de los mensajes promocionales, en cumplimiento de la LSSICE 34/2002. Para ello es necesario aportar los siguientes datos:

   Nombre de la empresa y datos del representante de esta. 

   Dirección postal y electrónica donde quiera recibir las comunicaciones. 

   Petición clara, que no hace falta motivar. DERECHOS
Derecho de acceso: permite al interesado conocer y obtener información sobre los sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento. Derecho de rectificación o supresión: permite corregir errores y modificarlos los que resulten ser inexactos o incompletos. Derecho de cancelación: permitir que se supriman los des que resulten ser inadecuados o excesivos. Derecho de oposición: derecho del interesado a que no se lleve a término el Tratamiento de sus datos de carácter personal o el cese del tratamiento. Limitaciones del Tratamiento: conlleva el poder limitar el tratamiento de los datos personales conservados, con la finalidad de limitar un futuro tratamiento. Portabilidad de los datos: El deber por parte del Responsable del Tratamiento de facilitar los datos objeto de tratamiento del interesado, y transmitirlo a otro Responsable del tratamiento siempre que sea en formato automatizado. Derecho a no ser Objeto de decisiones individuales automatizadas (incluida la elaboración de Perfiles): derecho a no ser objeto de decisiones basadas exclusivamente 

en los tratamientos automatizados que puedan conculcar derechos fundamentales del interesado.

Derecho a retirar el consentimiento: Como usuario, tiene derecho a retirar el consentimiento prestado a cualquier momento. La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento efectuado antes de la retirada de este consentimiento.

Siempre podrá dirigirse a la autoridad de control, en este caso a la Agencia Española de Protección de Datos si cree no han sido atendidas sus peticiones www.agpd.es

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Los datos que nos facilite se tratarán de forma confidencial. El Responsable del tratamiento ha adoptado todas las medidas técnicas y organizativas y todos los niveles de protección necesarios para garantizar la seguridad en el tratamiento de los datos y evitar su alteración, pérdida, robo, tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo con el estado de la tecnología y naturaleza de los datos almacenados.

Asimismo, se garantiza también que el tratamiento y registro en ficheros, programas, sistemas o equipos, locales y centros cumplen con los requisitos y condiciones de integridad y seguridad establecidas en la normativa vigente

CÓDIGO DE CONDUCTA DE NUESTRO ESTABLECIMIENTO Principios generales.

INDUSTRIA LINDAMER S.L se compromete a que los contenidos de sus servicios:

   No inducirán ni deben promover la discriminación sexual, racial o religiosa o cualquier otra vulneración de los derechos fundamentales y de las libertades públicas reconocidas por la Constitución Española o normativa UE. No inducirán ni incitar a actuar de forma ilegal. 

   No llevarán a conclusiones erróneas a consecuencia de su inexactitud, ambigüedad, exageración, omisión o similares. 

   No deben inducir a un estado inaceptable de ansiedad o temor, o aprovechar o explotar el estado de necesidad económica, laboral o personal del usuario. 

   No inducirán ni incitar a cualquier persona a involucrarse en prácticas peligrosas de riesgo o que atenten contra la salud o el equilibrio psíquico. 

   No infringirán las normas legales o reglamentarias sobre el secreto de las comunicaciones, propiedad intelectual, derecho al honor ya la intimidad personal o familiar, o cualquier otra disposición aplicable a la naturaleza del servicio. 

   No contener información falsa. 

   Los servicios que incorporen solicitud de información o datos de carácter personal, incluyendo nombre, domicilio u otros datos, teniendo esta consideración el número de teléfono fijo o móvil, deben ser adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con la finalidad para la que se recauden. Los usuarios tienen derecho a: 

   Recibir información objetiva, previa, exacta y completa sobre las condiciones de prestación de los productos que se les ofrecen. 

   Recibir los servicios en las condiciones ofrecidas o pactadas con la empresa o la persona prestadora. 

   Obtener los documentos acreditativos de los términos de la contratación y las facturas por los productos abonados, emitidas de acuerdo con la normativa vigente. 

   Formular las reclamaciones que consideren pertinentes y obtener sin dilaciones la hoja oficial para plantearlas y la orientación adecuada para rellenar. 

   Solicitar y obtener las actuaciones de los órganos arbitrales reguladas por la legislación aplicable. 

   Solicitar y recibir el auxilio de las administraciones, cuando sea necesario para la defensa de sus derechos como usuarios, con independencia de su origen y de su destino y sin perjuicio de las competencias de otros órganos y autoridades.